Regulamin
REGULAMIN
 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, informujemy:

Jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”

 
 

Art. 1 Oferta sklepu internetowego.

Wszystkie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. 

Wszystkie produkty pochodzą od polskich dystrybutorów danej marki i są w oryginalnych opakowaniach. 

Obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji realizowane są na terenie całego kraju w autoryzowanych serwisach producentów.

Wszystkie podane ceny, są cenami brutto (zawierają podatek VAT).


Art. 2 Strony transakcji, definicje.

Kupującym w sklepie internetowym SAP AGD RTV Nysa, znajdującym się na stronie www.sapagd.net może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, zwany dalej Nabywcą.

Sprzedającym jest SAP KUCNIE Bożena Przystalska  z siedzibą w Nysa (48-300) przy ul. Armii Krajowej nr.26

REGON: 004514440, nr NIP 753-000-81-54, zarejstrowanego w CEDIG

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=2e6c7a7a-49ee-4c83-827f-627f4d22684b

DZIAŁALNOŚĆ - OD  1986-09-02

będąca właścicielem sklepu internetowego SAP AGD RTV Nysa (www.sapagd.net) , zwana dalej SAP AGD.

Towar - produkt w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu i kartą gwarancyjną. Na opakowaniu produktu znajduje się plomba (naklejka) identyfikującą towar sprzedany przez SAP AGD.

Firma kurierska – przewoźnik lub spedytor wykonujący usługę przewozu towaru do Kupującego na zlecenie Sprzedającego i koszt nabywcy.

Anulowanie zamówienia- oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone przez jedną ze stron w sposób opisany w regulaminie.

Kontakt z SAP AGD odbywa się przy użyciu formularza kontaktowego (adres e-mail: sap.agd@neostrada.pl) lub sapagdrtv@o2.pl lub telefonicznie pod numerem: 77 4351243

Preferowaną drogą kontaktu jest formularz kontaktowy, kontakt mailowy.

Art. 3 Zamówienia

Zamówienie można złożyć wrzucając produkty "do koszyka" i wybierając "złóż zamówienie".

W celu sprawdzenia dostępności produktu należy skontaktować się mailowo z SAP AGD. Potwierdzenie jest dokonywane pocztą elektroniczną na podany przez Nabywcę adres. SAP AGD określi przybliżony termin realizacji zamówienia, dostępność towaru oraz przekaże inne informacje istotne dla zrealizowania zamówienia.

Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez pracownika SAP AGD, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a SAP AGD.

Anulowanie zamówienia przez Nabywcę następuje poprzez email na adres sap.agd@neostrada.pl

W przypadku anulowania zamówienia po jego wysłaniu Nabywca ponosi koszty dostawy towaru i zwrotu do SAP AGD zgodne z kosztami zawartymi w potwierdzeniu zamówienia.


Art. 4 Realizacja zamówień

Dostawy odbywają się na terenie całego kraju. 


Koszt dostawy określa cennik firm kurierskich K-EX i jest ustalany w potwierdzeniu zamówienia. Orientacyjny cennik znajduje się w zakładce TRANSPORT na stronie sapagd.net. Koszty transportem firmy SAP AGD jest ustalany indywidualnie przy zamówieniach zawierających większą ilość produktów.

Firma kurierska nie wnosi do mieszkania paczek ważących powyżej 30 kg.

Paczki do 30kg. Firma kurierska wnosi wyłącznie do pierwszego pomieszczenia mieszkania.

Transport przesyłki nie obejmuje montażu i wniesienia. Jest  to indywidualna kwestia kuriera.

Termin realizacji zamówienia: w przypadku produktów dostępnych w sklepie SAP AGD zazwyczaj nie przekracza 5 dni roboczych,
w przypadku produktów aktualnie niedostępnych termin realizacji zamówienia może się wydłużyć do kilkunastu dni,
w razie braku zamówionego produktu u producenta, czas realizacji zamówienia może przekroczyć dwadzieścia jeden dni.

SAP AGD poinformuje Nabywcę o statusie zamówienia.

Jeżeli ustalony termin realizacji zamówienia przekroczy 30 dni, Nabywca może anulować zamówienie przed dostarczeniem produktu.

Natomiast po jego dostarczeniu anulowanie może nastąpić tylko pod warunkiem zwrotu nienaruszonego towaru wraz z nienaruszonym opakowaniem i plombą, na koszt Nabywcy.


W wypadku braku produktu u producenta SAP AGD zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, o czym poinformuje Nabywcę mailem wysłanym na podany przez Nabywcę adres.

SAP AGD zastrzega, że w przypadku, gdy zamawiany produkt jest obecnie niedostępny, a jego cena przy następnej dostawie ulegnie zmianie, ma prawo do korekty ceny produktu. Nabywca zostanie wtedy poinformowany i zapytany o potwierdzenie zamówienia na nowych warunkach.

Wszystkie informacje dotyczące sprzętu są zgodne z danymi katalogowymi producentów, w związku, z czym SAP AGD nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisach produktów lub ich niezrozumieniem, lub błędną interpretacją przez klienta. Nadto różnice w wyglądzie produktu wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera Nabywcy (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego produktu, lub jego zwrotu jako niezgodnego z umową.  


Art. 5 Gwarancje i reklamacje.

Towar jest dostarczany przez firmę kurierską w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu i kartą gwarancyjną.

Zgodnie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r.). Nabywca ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna towaru w sklepie SAP AGD bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w w/w terminie./ wzór oświadczenia - w załączeniu/ Oświadczenie zostanie zaakceptowane tylko wówczas, gdy towar nie został otwarty. Zwrot produktu będzie możliwy wyłącznie w oryginalnym nieotwartym opakowaniu.

Produkty oferowane w sklepie SAP AGD posiadają kartę gwarancyjną producenta. 

W przypadku reklamacji dotyczących wadliwego produktu należy kontaktować się z serwisem producenta, wyszczególnionym w karcie gwarancyjnej. 

W razie niezgodności dostarczonej towaru ze złożonym zamówieniem Nabywca powinien odmówić przyjęcia niezamawianego towaru i niezwłocznie powiadomić o tym SAP AGD. Przyjęcie przesyłki przez Nabywcę potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem. 

Zwracany towar należy dostarczyć na adres nadawcy, podany na liście przewozowym wraz z pełną dokumentacją, o której mowa w ust 1 powyżej, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Zwracając towar na podstawie ust. 3 powyżej, Nabywca zobowiązany jest spisać “Protokół SAP AGD”, (załącznik nr 1) w którym wskaże dokładnie, stan opakowania - co zostanie następnie potwierdzone podpisem na przedmiotowym protokole przez kuriera. SAP AGD zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia towaru, który został uszkodzony podczas transportu, lub potrącenia kwot za uszkodzenia opakowania lub kosztów naprawy. Ewentualne roszczenia z tego tytułu Nabywca może kierować do firmy kurierskiej. 

W przypadku określonym w ust. 3 zwrot produktu odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy. 

W wypadku, gdy Nabywca nie korzysta z uprawnienia zwrotu nie rozpakowanego towaru w ciągu 10 dni, jego obowiązkiem jest rozpakowanie produktu (nie niszcząc opakowania, profili styropianowych oraz nie naruszając plomby) w celu sprawdzenia czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń itp.). Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie przez klienta “Protokołu reklamacyjnego” , dokładnie określającego miejsce i rodzaj uszkodzeń. Protokół powinien zostać podpisany przez kuriera. 

Zwrot towaru w sytuacji określonej w pkt. 9 odbywa się na koszt SAP AGD. W przypadku uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń, itp.) stwierdzonych w późniejszym terminie SAP AGD nie ponosi odpowiedzialności.

Złożenie podpisu na liście przewozowym i brak “protokołu SAP AGD” sporządzonego z kurierem jest równoznaczne z odebraniem towaru mechanicznie nieuszkodzonego. 

 
Art. 6 Formy płatności


Gotówka – płatność przy odbiorze osobistym. Cena towaru (-ów) .

Przelew - wpłata na konto, przed wysyłką towaru. 

Pobranie - płatność kurierowi przy odbiorze towaru.Art. 7 Postanowienia końcowe

Składając zamówienie Nabywca akceptuje niniejszy regulamin. 

Niezastosowanie się do któregokolwiek z punktów regulaminu upoważnia SAP AGD do nieuwzględnienia reklamacji. 

W sprawach nie uregulowanych regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa. 

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez SAP AGD danych osobowych w celach marketingowych, Nabywcy zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 19 sierpnia 1997 r.(Dz.U.02.101.926 z późn. zm.). 


Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania z serwisu jako Użytkownik i powiadomić o tym fakcie Właściciela, aby usunął jego konto.

Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego: 
- dostęp do Internetu; 
- komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową.

 

DANE SKLEPU

SAP AGD RTV  

ul. Armii Krajowej 26
48-303 Nysa

 

 

wzór odstąpienia od umowy

 

 

Wzór

 

Miejscowość, data

 

………………………………………

 

………………………………………

 

………………………………………

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Adres konsumenta(-ów)

 

 

 

        Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

 

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

 

 

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

 

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

 

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

 

 

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………

 

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

 

1    podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

 

2    podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl